Regulamin rajdów

Regulamin Polskiej Ligi Terenowej


 1. Uczestnicy biorą udział w Polskiej Lidze Terenowej na własną odpowiedzialność, co potwierdzają stosownym oświadczeniem podczas odprawy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie jej trwania w stosunku do uczestników imprezy oraz osób trzecich.
 2. Uczestnicy biorąc udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp.
 3. Każda osoba uczestnicząca w imprezie zobowiązuje się stosować się do przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.
 4. Każdy uczestnik zobowiązuje się nie wnosić żadnych skarg czy roszczeń wobec organizatora na drodze sądowej za wszelkie szkody jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika oraz straty.
 6. Organizator może wykluczyć uczestnika przed jego rozpoczęciem lub w czasie jego trwania jeśli uczestnik zakłóca porządek imprezy i mimo dawanych ostrzeżeń nie poprawia swojego zachowania.
 7. Organizator może odwołać imprezę jeśli jego edycja jest zagrożona nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi nieprzewidzianą siłą wyższą.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników, a związane z odwołaną imprezą.
 9. Organizator w trakcie imprezy nie zapewnia odholowania pojazdów z trasy rajdu i nie dostarcza pomocy załogom z wyjątkiem sytuacji wymagającej pomocy medycznej.
 10. Organizator może czasowo lub całkowicie zamknąć część trasy lub prób / odcinków specjalnych z przyczyn technicznych.
 11. Uczestnik musi posiadać polisę NW i OC pojazdu którym będzie poruszał się po trasie, a także ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oraz poniesione przez uczestników lub osoby im towarzyszące (mechanicy, sponsorzy, inni) oraz ich następstwa (np. koszty leczenia).
 12. Zabronione jest spożywanie alkoholu oraz innych używek odurzających przez startujące i uczestniczące w imprezie załogi pod groźbą zdyskwalifikowania załogi.
 13. Zabrania się niszczenia przyrody, wjazdów na pola i łąki ,wały ,rowy , młodniki leśne, wjazdy w tereny po których nie wyznaczono trasy, niszczenia i jazdy po uprawach rolnych i leśnych pod groźbą kar finansowych i prawnych ze strony właściciela terenu i stosownych organów oraz sankcje nałożone przez organizatora imprezy do wykluczenia włącznie.
 14. Zabronione jest zrywanie taśm ostrzegawczych , jazda po za obszarem wyznaczonym , po za trasą , zrywanie kart drogowych oraz pieczęci pod groźbą nałożenia sankcji w punktacji lub zdyskwalifikowania załogi.
 15. Zabrania się opasania drzew linami stalowymi !!! Kara - Dyskwalifikacja.
 16. Trasa wraz z odcinkami specjalnymi musi być pokonywana w/g roadbooku .Ominięcie próby i powrót w czasie późniejszym grozi dyskwalifikacją.
 17. Zerwanie taśmy lub wyjazd poza nią ( przypadkowo -nieumyślnie ) , zerwanie pieczątki jest karane czasem lub punktami karnymi.
 18. Rozpoczęcie próby i przejechanie jej poza wyznaczonym trasą będzie niezaliczona.
 19. Zerwane pieczątki należy zgłaszać bezwzględnie do wyznaczonych sędziów.
 20. Kierowca jest zobowiązany do posiadania prawa jazdy AKTUALNEGO.
 21. Klasa WYCZYN EXTRA posiada tylko jedną wyciągarkę . Druga musi być bez liny i zaplombowana . Naprawa i wymiana wyciągarki jest możliwa tylko po zgłoszeniu u sędziego i naprawy na miejscu do tego wyznaczonym (serwisowym).
 22. Punktacja klasy wyczyn ,wyczyn extra ,quad:-pieczątki czytelne-w miejscu oznakowanym-wpisane czasy podbicia.
 23. W przypadku tej samej ilości pieczątek decyduje czas zdania karty.
 24. Klasa TURYSTYCZNA ; opona max 33 cale typ AT (nie agresywne)  Bezwzględne posiadanie pasów bezpieczeństwa , apteczki ,gaśnicy ,trójkąta ostrzegawczego ,kamizelki odblaskowej
 25. Organizator zastrzega sobie miejsce na samochodach do umieszczenia reklamy sponsorów.
 26. W czasie rajdu załoga ma prawo do wglądu notatek  poszczególnych sędziów. Jeżeli załoga chce skorzystać z tego prawa zobowiązana jest udać się w miejsce w którym znajduje się aktualnie sędzia.
 27. Pomoc z zewnątrz w czasie pokonywania oesu jest zabroniona .Naprawa samochodu na oesie jest dozwolona tylko przez zawodników . Pomoc z zewnątrz jest możliwa tylko po uprzednim odholowaniu samochodu po za wyznaczoną trasę co powoduje punkty karne.
 28. Protesty wszelkiego rodzaju (dotyczące sędziowania ,wyników, pozycji w klasyfikacji, innych załóg) muszą być składane najpóźniej do 30 minut po zdaniu karty na specjalnym druku u sędziego głównego lub innego sędziego wyznaczonego.
 29. Protest musi być złożony wraz z kaucją 200 zł dla wszystkich klas. Kaucja nie dotyczy protestu na niesportowe zachowanie innych uczestników.
 30. Protest zostanie rozstrzygnięty po wysłuchaniu stron zainteresowanych. Rozstrzygnięcie protestu zostaje ogłoszone najdalej w czasie 2 godzin od wpłynięcia protestu. Werdykt zostaje podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń. Jeżeli protest okaże się nieuzasadniony kaucja przepada.
 31. Wyniki ogłoszone po rozstrzygnięciu protestów są ostateczne i nieodwołalne.
 32. Uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w kasku (nie dotyczy klasy TURYSTYCZNEJ) .Wszystkie załogi znajdujące się na trasie rajdu zobowiązane są do noszenia kasków, nawet jeżeli członkowie załogi znajdują się poza pojazdem. Przewożenie samochodem osób nie zgłoszonych w skład załogi jest zabronione i grozi dyskwalifikacją.
 33. Za niesportowe zachowanie Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji załogi z Rajdu lub niedopuszczenia załogi do kolejnych edycji imprezy przygotowanej przez Organizatora.
 34. Z uwagi na konieczność dbania o środowisko i wyrządzania jak najmniejszych szkód podczas trwania imprezy niedopuszczalne jest jakiekolwiek zanieczyszczenia płynami eksploatacyjnymi, zużytym wyposażeniem i innymi odpadami.